Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając ze sklepu https://www.bto.pl/ wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Rozumiem Polityka prywatności
Trwa ładowanie

Filtrujx

 • Baner
 • Baner
 • Baner

Dotacje unijne BTO


BTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt.

Wdrożenie innowacyjnego pakietu akumulatorowego z zarządzaniem cieplnym: BTM-Pack (Battery Pack with Thermal Management).

w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałania 3.2.1 Badania na rynek w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego w skali międzynarodowej pakietu akumulatorowego – BTM-Pack, który wyposażony będzie w system zarządzania energią. Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie na rynek innowacji produktowej o niespotykanych obecnie na rynku cechach.

 

Planowane efekty:

Dzięki realizacji projektu BTO uzyska przewagę konkurencyjną i znacznie zwiększy swoją sprzedaż. Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie na rynek innowacyjnego rozwiązania o unikalnych właściwościach w postaci pakietu akumulatorowego, który znajdzie zastosowanie w wielu branżach.

Wartość projektu: 1 878 835,70 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 840 290 zł

               aaaaaaaaaa   BTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

realizuje projekt pt.

 

„Opracowanie skalowalnego systemu akumulatorowego nowej generacji /EXERGY PACK/ (EP)”

 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R IUSER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu akumulatorowego nowej generacji EP przeznaczonego dla skalowalnych zasobników energii i układów zasilania w motoryzacji.

 

Efektem projektu będzie technologia skalowalnego systemu akumulatorowego nowej generacji EP charakteryzującego się nowością w skali międzynarodowej w kontekście posiadanych przez niego nowych cech oraz funkcjonalności względem produktów konkurencyjnych.

 

 

Wartość kosztów kwalifikowanych: 5 051 021,47 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 825 529,32 zł

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BTO Sp. z o.o.

 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Zaawansowany system zarządzania energią cieplną w pakietach akumulatorów litowych

 

Celem projektu jest otrzymanie ulepszonego pakietu akumulatorów z systemem zarządzania cieplnego.

Projekt polega na opracowaniu znacząco ulepszonego wyrobu. Produktem bazowym jest pakiet akumulatorowy produkowany przez "BTO Sp z o.o." stosowany m.in. w skuterach elektrycznych i wózkach inwalidzkich. Ulepszony pakiet, przy zachowaniu parametrów elektrycznych i dotychczasowej funkcjonalności będzie gotowym produktem do zastosowań we wspomnianych pojazdach małogabarytowych. Drugim kluczowym obszarem zastosowań ulepszonych pakietów jest wykorzystanie ich jako komponenty modułowe do integracji w znacznie większych zasobnikach energii dedykowanych między innymi dla pojazdów elektrycznych i systemów zasilania awaryjnego.

 

Wartość projektu:                                   477 650.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:            310 880.00 PLN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii nowej generacji systemu akumulatorowego Eco B-Pack (Ecological Battery Pack System)” w ramach działania 1.2 Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R Przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii umożliwiającej produkcję energooszczędnych i wydajnych modułów bateryjnych do tworzenia złożonych systemów akumulatorowych oraz uzyskanie możliwości szybkiego konfigurowania akumulatorów jako zasobników energii  w produkcji elementów użytku codziennego.

 

Planowane efekty:

Dzięki realizacji projektu firma zyska przewagę w zakresie wprowadzenia na rynek produktu eliminującego obecne problemy związane z akumulatorami litowo-jonowymi odpowiadając na zapotrzebowanie rynku producentów w zakresie magazynów energii elektrycznej.

 

Wartość projektu:   922 046,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  699 348,20 zł

 

           

                                                                                               aaaaaaaaaa                                                      Informacje o składaniu ofert:

Postępowanie z dnia 17.05.2021r na przeprowadzenie audytu w poniższym projekcie, zostało anulowane.

Zarząd BTO Sp. z o.o.


ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 17.05.2021

na przeprowadzenie audytu w projekcie

1.     Nazwa Zamawiającego

 

BTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 1. Fabryczna 25

          90-341 Łódź

2.    Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R IUSER.
 2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

      3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

 1. Wynik postępowania zostanie upubliczniony w taki sam sposób w jaki upubliczniono zapytanie ofertowe.

3.     Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu projektu: „Opracowanie skalowalnego systemu akumulatorowego nowej generacji/EXERGY PACK/ (EP)”

 

Audyt ma na celu weryfikację prac i założeń projektowych. Audyt obejmuje weryfikację dokumentacji dotyczącej rozliczania wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt, wydatków poniesionych na koszty operacyjne oraz usługi zewnętrzne.

 

Początek realizacji projektu: 01.09.2019 r.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 5 051 021,47 zł

 

Stopień realizacji projektu na dzień publikacji zapytania ofertowego wynosi 57% (wartość ujęta w ostatnim złożonym wniosku o płatność).

 

Po wykonaniu audytu Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania z audytu. 

 

Audyt projektu ma obejmować weryfikację:

1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;

2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;

3) płatności wydatków związanych z projektem;

4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji

5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;

6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;

7) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;

8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;

10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.

 

Celem przeprowadzenia audytu projektu, jest wydanie przez audytora opinii na temat:

1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;

2) realizacji wydatków i  uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;

3) poprawności dokumentowania i  ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

 

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Usługi audytu –  79212000-3

 

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

 

4.     Termin realizacji zamówienia 

 1. Okres realizacji zamówienia: w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w pkt. 10 niniejszego zapytania.

5.     Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 2. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 3. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 4. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 5. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na moment realizacji usługi spełniają jeden z poniższych warunków:
 1. posiadają uprawnienia określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 2. zatrudniają przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt a)

 

Weryfikacja spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym. Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych warunków.

 

 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy oświadczenia zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
 2. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

6.Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
 5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteria oceny ofert: Cena brutto – waga punktowa 100 pkt. (100%)

Liczba punktów  w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

 

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,

                     --------------------------------------------------------------                              x 100

Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

 

 1. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w pkt.1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
 3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
 4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

8.  Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta Wykonawcy oraz załączone do niej dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do oferty należy dołączyć w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 2. W przypadku, gdy oferta i/lub załączniki do oferty zostaną podpisane przez osobę/osoby inne niż to wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, a Wykonawca nie dołączy do oferty stosownego pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty o podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy lub poprzez dołączenie pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie osoby/osób, które podpisały ofertę.
 3. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 5. Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 6. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub wypełnienie ich na niewłaściwym wzorze będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty w sytuacji opisanej w pkt 2 oraz w przypadku wystąpienia braków formalnych w ofercie takich jak brak pieczęci, brak określenia waluty, brak wskazania danych Wykonawcy itp.
 8. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 9. Wykonawca w trakcie trwania postepowania może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 10. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

9. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 24.05.2021 r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/ kuriera / posłańca w siedzibie firmy: Ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź lub elektronicznie na adres e-mail: [email protected]
 4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Dariusz Bogdański : 509 513 440, e-mail: [email protected]
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Wykonawcy są uprawnieni do składania pytań/żądania wyjaśnień co do treści Zapytania ofertowego. Pytania należy przesyłać na adres mailowy [email protected]. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców pod warunkiem, że wpłyną do Zamawiającego najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na wpływające pytania co do treści.

10. Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a także:

 

 • Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
 1. zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
 2. decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
 3. przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy
 4. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego

 

 • Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:

 

 1. w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.

 

 1. w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.)

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

 

 1. w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.

 

 1. W przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Wykonawcy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia zamówienia ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie planowany czas w wyniku zmiany zapisów zapytania, wydłużenia terminu składania ofert oraz przedłużania się terminu podpisania umowy z Wykonawcą.

 

 1. w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których zakup jest niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy.

 

 1. W przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, wystąpienia opóźnień w wypłacie dofinansowania do projektu przez Instytucję Pośredniczącą i/lub Bank Gospodarstwa Krajowego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o płatność do czasu wypłaty dofinansowania na konto Zamawiającego.

 

 1. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać zaktualizowany przy uwzględnieniu nowych zapisów zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą.

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w przygotowaniu miejsca dostawy, odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności przez Zamawiającego itp.

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od Wykonawcy, będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.  W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego.

 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia, powstałych w wyniku ewentualnych prac budowlanych prowadzonych w budynkach gdzie przedmiot zamówienia ma być dostarczony.

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony lub skrócony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności

 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, w szczególności okoliczności wskazanych w pkt. 1.4.

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności

 

 1. Dopuszczalne będą zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na zgodny wniosek Stron umowy.

 

 • Zmiany dotyczące wynagrodzenia:

 

 1. Możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni –  tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.

 

 1. Jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób, ze realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie, groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy.

 

 1. W przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość wydatków objętych rezygnacją.

 

 • Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności:
 1. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, w takim wypadku materiały i urządzenia te zastąpione będą mogły być jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach nie gorszych, niż wskazane w zapytaniu ofertowym i ofercie;
 2. pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;
 3. pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;
 4. konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
 5. konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
 6. w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy;

 

 • Pozostałe zmiany umowy:
 1. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
 2. Zmiana miejsca realizacji zamówienia/dostawy
 3. Zmiana warunków i terminów płatności
 4. W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 5. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiających a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
 6. Zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot

 

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

11. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu ofertowym.
 5. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.
 6. Oferent posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
 1. W każdej chwili, Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu

9.W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, dane podane przez Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

12.  Wykaz załączników

 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dariusz Bogdański pod numerem telefonu 509513440  oraz adresem email:[email protected]

 

ZAŁĄCZNIKI    

Formularz zgłoszeń  (link do pliku: zapytanie ofertowe.pdf)

Załącznik nr 1 - (link do pliku:  Formularz ofertowy)
Załącznik nr 2 - (link do pliku:  Oświadczenie o braku powiązań)
Załącznik nr 3 - (link do pliku:  Oświadczenie od Wykonawcy)

 ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 15.11.2019

 ZAMAWIAJACY:

BTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fabryczna 25
90-341 Łódź


OPIS ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów niezbędnych do realizacji badań przemysłowych, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

 1. Maty ekranujące z powłoką klejącą

Mata ekranująca zakłócenia do zastosowań jako mata tłumiąca zakłócenia elektromagnetyczne w paśmie częstotliwości radiowych (RF) do 10GHz,

Ilość: 44 szt. arkuszy o powierzchni łącznej nie mniejszej niż 2,5m2

 

Parametry techniczne:

- przenikalność magnetyczna względna powyżej 1MHz nie mniej niż 130

- wymiary gabarytowe arkusza nie mniejsze niż 20x10cm

- grubość warstwy nie więcej niż 0,2mm

- powłoka klejąca jednostronna

- znamionowy zakres pracy mat nie mniejszy niż -40C+105C

- współczynnik przewodzenia ciepła nie gorszy niż 0.2 W/mK

 

Kod CPV: 31731000-9 Artykuły elektrotechniczne 1. Tranzystory bipolarne

Tranzystory bipolarne NPN na pasmo częstotliwości radiowych (RF) obejmujące 866MHz.

Ilość: 18 sztuk.

 

Parametry techniczne:

- tranzystor NPN

- napięcie kolektor baza maks. 36V,

- napięcie kolektor emiter nie mniej niż 18V

- prąd znamionowy kolektora nie mniej niż 7.5A

- maks. moc rozpraszana nie więcej niż 70W

- zakres częstotliwości nie mniejszy niż 810-870MHz

- moc wyjściowa nie mniej niż 20W

 

Kod CPV: 31712355-3 Tranzystory bipolarne Darlingtona lub o częstotliwości radiowej (RF)

 

 1. Moduły radiowe na pasmo radiowe ISM 868MHz

Moduły Tranceiverów częstotliwości radiowych (RF) w paśmie 868MHz

Ilość: 18 szt.

 

Parametry techniczne:

- częstotliwość bazowa 868.3MHz

- szerokość pasma 3dB nie więcej niż 140kHz

- typ modulacji LoRa lub FSK

- interfejs komunikacji przewodowej UART z prędkością 115200bitów/sec

- czułość odbiornika nie mniej niż 126dBm

- napięcie zasilania modułu od. 2.3V do 3.6V

- moc nadajnika nie więcej niż 20mW

- pobór prąd w odbiorze nie więcej niż 1mA,

- zintegrowana antena

 

Kod CPV: 31712114-2 Zintegrowane obwody elektroniczne

 

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy technologii, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy, itp. należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

 

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych  powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 9 grudnia 2019 r.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
 1. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba zamawiającego

 

OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów zgodnie z procedurą opisaną w formularzu zamówienia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bto.pl .

 

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dariusz Bogdański pod numerem telefonu 509513440  oraz adresem email:[email protected]

 

ZAŁĄCZNIKI    

Formularz zgłoszeń  (link do pliku: zapytanie ofertowe.pdf)ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 03.07.2019

 ZAMAWIAJACY:

BTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fabryczna 25
90-341 Łódź


OPIS ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów do badań – 1 zestaw, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

Materiały do badań – 1 zestaw:

 1. Holder plastikowy, niepalny do ogniw Li-Ion 18650 lub do ogniw równoważnych, w konfiguracji 4x2 (dwa rzędy po 4 ogniwa) - 680 sztuk
 2. Ogniwo wysokoprądowe Li-Ion 18650 INR18650M26 lub ogniwo o równoważnych parametrach – 1300 sztuk
 3. Ogniwo wysokoprądowe Li-Ion 18650 INR18650-35E lub ogniwo o równoważnych parametrach – 240 sztuk
 4. Łącznik hybrydowy do ogniw 18650 (lub do ogniw równoważnych) w konfiguracji 2x8 (dwa rzędy po 8 ogniw) pasujący do holderów z punktu 1 niniejszej specyfikacji - 260 sztuk

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 22 lipca 2019 r.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów zgodnie z procedurą opisaną w formularzu zamówienia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bto.pl .

 

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dariusz Bogdański pod numerem telefonu 509513440  oraz adresem email:[email protected]

 

ZAŁĄCZNIKI    

Formularz zgłoszeń  (link do pliku: zapytanie ofertowe.pdf)


 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/10/2018

na dostawę materiałów

w ramach projektu pn. ”Zaawansowany system zarządzania energią cieplną w pakietach akumulatorów litowych”, realizowanego w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

BTO Sp. z o.o. ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź 

NIP: 7261016110, REGON: 471060840, KRS: 0000215719

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia są następujące materiały zużywalne o poniższej minimalnej specyfikacji:

 

Cylindryczne ogniwa litowo jonowe typu 18650 (średnica max. 18,5mm wysokość max. 65,2mm), nominalna pojemność nie mniej niż 2850mAh,  nominalne napięcie nie mniej niż 3,65V, max. napięcie ładowania nie mniej niż 4,20V, napięcie odcięcia nie mniej niż 2V, max. stały (ciągły) prąd ładowania nie mniej niż 2,75A, dozwolona temperatura otocznia podczas ładowania minimalny zakres: 0-450C, dozwolona temperatura otocznia podczas ładowania minimalny zakres: -20-600C – ilość 2305 sztuk

 

 1. Kod CPV: 31434000-7 Akumulatory litowe
 2. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

III. POZOSTAŁE WYMAGANIA:

 1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu - 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia;
 2. Termin ważności oferty – min. do 29.02.2020;
 3. Termin płatności - min. 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury;
 4. Wybrany Dostawca będzie zobowiązany do zapewnienia dostaw ogniw Li-ion zgodnie z następującym harmonogramem.

1200 sztuk ogniw – dostawa w miesiącu styczniu 2019

400 sztuk ogniw – dostawa w miesiącu maju 2019

705 sztuk ogniw – dostawa w miesiącu październik 2019

Zamówienia będą składane partiami w terminie związania umową, a faktury będą płacone za każdą partię osobno.

 

W przypadku braku informacji o powyższych wymaganiach z części III. na ofercie, Zamawiający przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 2. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim lub języku angielskim.
 3. Oferta musi:
 • Zawierać dane kontaktowe Oferenta.
 • Posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty).
 • Zawierać, co najmniej cenę netto (w przypadku cen podanych w walutach obcych, w celów porównania ofert, zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu oceny ofert).
 • Zawierać opis produktu (np. nazwa, numer katalogowy, itp.). Zamawiający wymaga, aby Oferent potwierdził całkowitą zgodność oferowanego produktu/produktów z każdym z punktów zamieszczonego w zapytaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (umieszczając odpowiedni opis na ofercie lub dołączając odpowiednią dokumentację o ile wszystkie wymagane informacje nie są dostępne w katalogu internetowym Oferenta/Producenta).
 • Zawierać wszystkie wymagane załączniki, wskazane w części IV (o ile są wymagane).
 • Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 01/10/2018

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
 • złożenie oferty w terminie;
 • przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części V;
 • zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
 1. Kryterium oceny ofert:
 • Cena 100%
 1. Sposób dokonywania oceny:
 • Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania.

W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający wezwie Dostawców do ponownego przedstawienia cen.

Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):

 • najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;
 • najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;
 • pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia. Zamówienia będą składane partiami.

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin składania ofert: 10.10.2018 r.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu.
 3. Oferta wraz z załącznikami (o ile są wymagane) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected], kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź w terminie podanym w pkt. 1, część VIII.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, informując jednocześnie mailowo Oferenta, co do treści poprawki.
 7. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:

 http://www.bto.pl

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający poinformuje niezwłocznie po jej wyłonieniu na swojej stronie internetowej: http://www.bto.pl

 

 1. ZAWARCIE UMOWY

Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przesłania wzoru umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są mało istotne i nie wpływają na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.:
 • występuje niepełna zgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia (np. czystość, postać, ilość itd.);
 • występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym zawartych w części III.
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty przekraczają wyznaczony w zapytaniu termin dostawy, a wydłużenie terminu dostawy nie wpływa na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium wskazane w pkt.2 w części VI.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, zakupu jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Dodatkowych informacji udziela p. Agnieszka Rosińska pod adresem email: [email protected]

 

* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

ZAŁĄCZNIKI

Formularz SIWZ  (link do pliku:  zapytanie ofertowe ogniwa.pdf)

 

WYBÓR OFERTY

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu do zapytania ofertowego 1/10/2018.

 

WYBÓR OFERTY (link do pliku: wybor oferty 1_10_2018.pdf

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/10/2018

na dostawę materiałów

w ramach projektu pn. ”Zaawansowany system zarządzania energią cieplną w pakietach akumulatorów litowych”, realizowanego w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

BTO Sp. z o.o. ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź 

NIP: 7261016110, REGON: 471060840, KRS: 0000215719

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia są następujące materiały zużywalne o poniższej minimalnej specyfikacji:

 

Holder plastikowy (obejma/uchwyt) do łączenia 16 ogniw litowo jonowych typu 18650 w konfiguracji 2x8 sztuk. Raster poprzeczny wewnętrzny 22mm, raster wzdłużny pomiędzy ogniwami 19,3mm – ilość 700 sztuk

 

 1. Kod CPV: 31230000-7 Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
 2. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

III. POZOSTAŁE WYMAGANIA:

 1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu - 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia;
 2. Termin ważności oferty – min. do 29.02.2020;
 3. Termin płatności - min. 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury;
 4. Wybrany Dostawca będzie zobowiązany do zapewnienia dostaw holderów zgodnie z następującym harmonogramem:

500 sztuk holderów – dostawa w miesiącu styczniu 2019

100 sztuk holderów – dostawa w miesiącu maju 2019

100 sztuk holderów – dostawa w miesiącu październik 2019

Zamówienia będą składane partiami w terminie związania umową, a faktury będą płacone za każdą partię osobno.

 

W przypadku braku informacji o powyższych wymaganiach z części III. na ofercie, Zamawiający przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 2. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim lub języku angielskim.
 3. Oferta musi:
 • Zawierać dane kontaktowe Oferenta.
 • Posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty).
 • Zawierać, co najmniej cenę netto (w przypadku cen podanych w walutach obcych, w celów porównania ofert, zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu oceny ofert).
 • Zawierać opis produktu (np. nazwa, numer katalogowy, itp.). Zamawiający wymaga, aby Oferent potwierdził całkowitą zgodność oferowanego produktu/produktów z każdym z punktów zamieszczonego w zapytaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (umieszczając odpowiedni opis na ofercie lub dołączając odpowiednią dokumentację o ile wszystkie wymagane informacje nie są dostępne w katalogu internetowym Oferenta/Producenta).
 • Zawierać wszystkie wymagane załączniki, wskazane w części IV (o ile są wymagane).
 • Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 02/10/2018

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
 • złożenie oferty w terminie;
 • przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części V;
 • zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
 1. Kryterium oceny ofert:
 • Cena 100%
 1. Sposób dokonywania oceny:
 • Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania.

W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający wezwie Dostawców do ponownego przedstawienia cen.

Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):

 • najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;
 • najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;
 • pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia. Zamówienia będą składane partiami.

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin składania ofert: 10.2018 r.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu.
 3. Oferta wraz z załącznikami (o ile są wymagane) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected], kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź w terminie podanym w pkt. 1, część VIII.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, informując jednocześnie mailowo Oferenta, co do treści poprawki.
 7. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:

 http://www.bto.pl

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający poinformuje niezwłocznie po jej wyłonieniu na swojej stronie internetowej: http://www.bto.pl

 

 1. ZAWARCIE UMOWY

Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przesłania wzoru umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są mało istotne i nie wpływają na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.:
 • występuje niepełna zgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia (np. czystość, postać, ilość itd.);
 • występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym zawartych w części III.
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty przekraczają wyznaczony w zapytaniu termin dostawy, a wydłużenie terminu dostawy nie wpływa na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium wskazane w pkt.2 w części VI.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, zakupu jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Dodatkowych informacji udziela p. Agnieszka Rosińska pod adresem email: [email protected]

 

* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

ZAŁĄCZNIKI

Formularz SIWZ  (link do pliku:  zapytanie ofertowe holdery.pdf)

 

WYBÓR OFERTY

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu do zapytania ofertowego 2/10/2018.

 

WYBÓR OFERTY (link do pliku: wybor oferty 2_10_2018.pdf)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/10/2018

na dostawę materiałów

w ramach projektu pn. ”Zaawansowany system zarządzania energią cieplną w pakietach akumulatorów litowych”, realizowanego w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

BTO Sp. z o.o. ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź 

NIP: 7261016110, REGON: 471060840, KRS: 0000215719

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia są następujące materiały zużywalne o poniższej minimalnej specyfikacji:

 

Łącznik hybrydowy do łączenia 16 ogniw litowo jonowych typu 18650 w konfiguracji 2x8 sztuk. Raster poprzeczny wewnętrzny 22mm, raster wzdłużny pomiędzy ogniwami 19,3mm. Wstawka przeznaczona do spawania łącznika z ogniwami wykona z Ni. Materiał łącznika Cu/Ni/Al/stal – ilość 342 sztuk

 

 1. Kod CPV: 31230000-7 Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
 2. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

III. POZOSTAŁE WYMAGANIA:

 1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu - 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia;
 2. Termin ważności oferty – min. do 29.02.2020;
 3. Termin płatności - min. 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury;
 4. Wybrany Dostawca będzie zobowiązany do zapewnienia dostaw łączników zgodnie z następującym harmonogramem:

142 sztuk łączników– dostawa w miesiącu styczniu 2019

200 sztuk łączników – dostawa w miesiącu maju 2019

Zamówienia będą składane partiami w terminie związania umową, a faktury będą płacone za każdą partię osobno.

 

W przypadku braku informacji o powyższych wymaganiach z części III. na ofercie, Zamawiający przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 2. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim lub języku angielskim.
 3. Oferta musi:
 • Zawierać dane kontaktowe Oferenta.
 • Posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty).
 • Zawierać, co najmniej cenę netto (w przypadku cen podanych w walutach obcych, w celów porównania ofert, zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu oceny ofert).
 • Zawierać opis produktu (np. nazwa, numer katalogowy, itp.). Zamawiający wymaga, aby Oferent potwierdził całkowitą zgodność oferowanego produktu/produktów z każdym z punktów zamieszczonego w zapytaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (umieszczając odpowiedni opis na ofercie lub dołączając odpowiednią dokumentację o ile wszystkie wymagane informacje nie są dostępne w katalogu internetowym Oferenta/Producenta).
 • Zawierać wszystkie wymagane załączniki, wskazane w części IV (o ile są wymagane).
 • Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 03/10/2018

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
 • złożenie oferty w terminie;
 • przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części V;
 • zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
 1. Kryterium oceny ofert:
 • Cena 100%
 1. Sposób dokonywania oceny:
 • Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania.

W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający wezwie Dostawców do ponownego przedstawienia cen.

Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):

 • najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;
 • najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;
 • pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia. Zamówienia będą składane partiami.

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin składania ofert: 10.10.2018 r.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu.
 3. Oferta wraz z załącznikami (o ile są wymagane) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected], kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź w terminie podanym w pkt. 1, część VIII.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, informując jednocześnie mailowo Oferenta, co do treści poprawki.
 7. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:

 http://www.bto.pl

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający poinformuje niezwłocznie po jej wyłonieniu na swojej stronie internetowej: http://www.bto.pl

 

 1. ZAWARCIE UMOWY

Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przesłania wzoru umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są mało istotne i nie wpływają na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.:
 • występuje niepełna zgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia (np. czystość, postać, ilość itd.);
 • występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym zawartych w części III.
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty przekraczają wyznaczony w zapytaniu termin dostawy, a wydłużenie terminu dostawy nie wpływa na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium wskazane w pkt.2 w części VI.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, zakupu jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Dodatkowych informacji udziela p. Agnieszka Rosińska pod adresem email: [email protected]

 

* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

ZAŁĄCZNIKI

Formularz SIWZ  (link do pliku:  zapytanie ofertowe lacznik.pdf)

 

WYBÓR OFERTY

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu do zapytania ofertowego 3/10/2018.

 

WYBÓR OFERTY (link do pliku: wybor oferty 3_10_2018.pdf)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/10/2018

na dostawę materiałów

w ramach projektu pn. ”Zaawansowany system zarządzania energią cieplną w pakietach akumulatorów litowych”, realizowanego w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

BTO Sp. z o.o. ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź 

NIP: 7261016110, REGON: 471060840, KRS: 0000215719

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia są następujące materiały zużywalne o poniższej minimalnej specyfikacji:

 

- Pasta termoprzewodząca o przewodności cieplnej min. 6W/mK i temperaturze roboczej: -40 ~300 °C. Opakowanie min. 100g – sztuk 3

- Pasta termoprzewodząca o przewodności cieplnej min. 3,8 W/mk i temperaturze roboczej:
  -30 ~300 °C. Opakowanie min. 100g – sztuk 6

- Klej termoprzewodzący o przewodności cieplnej min. 1W/mK. Temperatura pracy do 200      stopni C. Opakowanie min. 10g. – sztuk 4

- Podkładka termoprzewodząca kauczukowo-silikonowa jednostronnie przyklejana o grubości 0,3mm i przewodności cieplnej min. 1W/mK. Długość min. 300mm, szerokość min.
300mm. – sztuk 3

- Podkładka termoprzewodząca kauczukowo-silikonowa o grubości 0,3mm i przewodności cieplnej min. 1W/mK. Długość min. 300mm, szerokość min. 300mm. – sztuk 12

 

 1. Kod CPV: 31711500-8 Części podzespołów elektronicznych
 2. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

III. POZOSTAŁE WYMAGANIA:

 1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu - 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia;
 2. Termin ważności oferty – min. do 29.02.2020;
 3. Termin płatności - min. 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury;
 4. Wybrany Dostawca będzie zobowiązany do zapewnienia dostaw past zgodnie z następującym harmonogramem:

3 sztuki pasty termoprzewodzącej o przewodności cieplnej 
min. 6W/mK i temperaturze roboczej: -40 ~300 °C. Opakowanie min. 100g – dostawa w miesiącu styczniu 2019

6 sztuk pasty termoprzewodzącej o przewodności cieplnej min. 3,8 W/mk i temperaturze roboczej: -30 ~300 °C. Opakowanie min. 100g, 4 sztuki kleju termoprzewodzącego oraz 4 sztuki podkładki termoprzewodzącej kauczukowo-silikonowej o grubości 0,3mm i przewodności cieplnej min. 1W/mK. Długość min. 300mm, szerokość min. 300mm – dostawa w miesiącu maju  2019

3 sztuki podkładki termoprzewodzącej kauczukowo-silikonowej jednostronnie przyklejanej o grubości 0,3mm i przewodności cieplnej min. 1W/mK. Długość min. 300mm, szerokość min. 300mm oraz 8 sztuk podkładki termoprzewodzącej kauczukowo-silikonowej o grubości 0,3mm i przewodności cieplnej min. 1W/mK. Długość min. 300mm, szerokość min. 300mm – dostawa w miesiącu październiku 2019

Zamówienia będą składane partiami w terminie związania umową, a faktury będą płacone za każdą partię osobno.

 

W przypadku braku informacji o powyższych wymaganiach z części III. na ofercie, Zamawiający przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 2. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim lub języku angielskim.
 3. Oferta musi:
 • Zawierać dane kontaktowe Oferenta.
 • Posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty).
 • Zawierać, co najmniej cenę netto (w przypadku cen podanych w walutach obcych, w celów porównania ofert, zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu oceny ofert).
 • Zawierać opis produktu (np. nazwa, numer katalogowy, itp.). Zamawiający wymaga, aby Oferent potwierdził całkowitą zgodność oferowanego produktu/produktów z każdym z punktów zamieszczonego w zapytaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (umieszczając odpowiedni opis na ofercie lub dołączając odpowiednią dokumentację o ile wszystkie wymagane informacje nie są dostępne w katalogu internetowym Oferenta/Producenta).
 • Zawierać wszystkie wymagane załączniki, wskazane w części IV (o ile są wymagane).
 • Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 04/10/2018

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
 • złożenie oferty w terminie;
 • przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części V;
 • zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
 1. Kryterium oceny ofert:
 • Cena 100%
 1. Sposób dokonywania oceny:
 • Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania.

W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający wezwie Dostawców do ponownego przedstawienia cen.

Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):

 • najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;
 • najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;
 • pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia. Zamówienia będą składane partiami.

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin składania ofert: 10.10.2018 r.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu.
 3. Oferta wraz z załącznikami (o ile są wymagane) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected], kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź w terminie podanym w pkt. 1, część VIII.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, informując jednocześnie mailowo Oferenta, co do treści poprawki.
 7. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:

 http://www.bto.pl

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający poinformuje niezwłocznie po jej wyłonieniu na swojej stronie internetowej: http://www.bto.pl

 

 1. ZAWARCIE UMOWY

Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przesłania wzoru umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są mało istotne i nie wpływają na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.:
 • występuje niepełna zgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia (np. czystość, postać, ilość itd.);
 • występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym zawartych w części III.
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty przekraczają wyznaczony w zapytaniu termin dostawy, a wydłużenie terminu dostawy nie wpływa na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium wskazane w pkt.2 w części VI.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, zakupu jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Dodatkowych informacji udziela p. Agnieszka Rosińska pod adresem email: [email protected]

 

* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

ZAŁĄCZNIKI

Formularz SIWZ  (link do pliku:  zapytanie ofertowe pasta.pdf)

 

WYBÓR OFERTY

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu do zapytania ofertowego 4/10/2018.

 

WYBÓR OFERTY (link do pliku: wybor oferty 4_10_2018.pdf)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/10/2018

na dostawę materiałów

w ramach projektu pn. ”Zaawansowany system zarządzania energią cieplną w pakietach akumulatorów litowych”, realizowanego w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

BTO Sp. z o.o. ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź 

NIP: 7261016110, REGON: 471060840, KRS: 0000215719

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia są następujące materiały zużywalne o poniższej minimalnej specyfikacji:

 

Moduł PCB BMS „Battery Management System” typu 15S  do zarządzania bateriami litowo-jonowymi o napięciu znamionowym 3.6VDC. Maks napięcie systemu bateryjnego 54VDC, prąd ładowania rozładowania do 40A, pasywny system balansowania ogniw, kontroler BQ769x lub porównywalny z oprogramowaniem i pomiarem temperatury. – 2 sztuki

 

 1. Kod CPV: 35121300-1 Osprzęt bezpieczeństwa
 2. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

III. POZOSTAŁE WYMAGANIA:

 1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu - 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia;
 2. Termin ważności oferty – min. do 29.02.2020 ;
 3. Termin płatności - min. 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury;
 4. Wybrany Dostawca będzie zobowiązany do zapewnienia dostaw systemów BMS zgodnie z następującym harmonogramem:

1 sztuka systemu BMS – dostawa w miesiącu październiku 2019

1 sztuka systemu BMS – dostawa w miesiącu styczeń 2020

Zamówienia będą składane partiami w terminie związania umową, a faktury będą płacone za każdą partię osobno.

 

W przypadku braku informacji o powyższych wymaganiach z części III. na ofercie, Zamawiający przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 2. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim lub języku angielskim.
 3. Oferta musi:
 • Zawierać dane kontaktowe Oferenta.
 • Posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty).
 • Zawierać, co najmniej cenę netto (w przypadku cen podanych w walutach obcych, w celów porównania ofert, zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu oceny ofert).
 • Zawierać opis produktu (np. nazwa, numer katalogowy, itp.). Zamawiający wymaga, aby Oferent potwierdził całkowitą zgodność oferowanego produktu/produktów z każdym z punktów zamieszczonego w zapytaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (umieszczając odpowiedni opis na ofercie lub dołączając odpowiednią dokumentację o ile wszystkie wymagane informacje nie są dostępne w katalogu internetowym Oferenta/Producenta).
 • Zawierać wszystkie wymagane załączniki, wskazane w części IV (o ile są wymagane).
 • Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 02/10/2018

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
 • złożenie oferty w terminie;
 • przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części V;
 • zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
 1. Kryterium oceny ofert:
 • Cena 100%
 1. Sposób dokonywania oceny:
 • Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania.

W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający wezwie Dostawców do ponownego przedstawienia cen.

Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):

 • najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;
 • najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;
 • pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia. Zamówienia będą składane partiami.

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin składania ofert: 10.2018 r.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu.
 3. Oferta wraz z załącznikami (o ile są wymagane) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected], kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź w terminie podanym w pkt. 1, część VIII.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, informując jednocześnie mailowo Oferenta, co do treści poprawki.
 7. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:

 http://www.bto.pl

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający poinformuje niezwłocznie po jej wyłonieniu na swojej stronie internetowej: http://www.bto.pl

 

 1. ZAWARCIE UMOWY

Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przesłania wzoru umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są mało istotne i nie wpływają na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.:
 • występuje niepełna zgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia (np. czystość, postać, ilość itd.);
 • występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym zawartych w części III.
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty przekraczają wyznaczony w zapytaniu termin dostawy, a wydłużenie terminu dostawy nie wpływa na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium wskazane w pkt.2 w części VI.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, zakupu jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Dodatkowych informacji udziela p. Agnieszka Rosińska pod adresem email: [email protected]

 

* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

 

ZAŁĄCZNIKI

Formularz SIWZ  (link do pliku:  zapytanie ofertowe BMS.pdf)

 

WYBÓR OFERTY

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu do zapytania ofertowego 5/10/2018.

 

WYBÓR OFERTY (link do pliku: wybor oferty 5_10_2018.pdf)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/10/2018

na dostawę materiałów

w ramach projektu pn. ”Zaawansowany system zarządzania energią cieplną w pakietach akumulatorów litowych”, realizowanego w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

BTO Sp. z o.o. ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź 

NIP: 7261016110, REGON: 471060840, KRS: 0000215719

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia są następujące materiały zużywalne o poniższej minimalnej specyfikacji:

 

- Czujnik temperatury typ NTC Rn=10KOhm, montaż THT, Gwint M3  - 10 sztuk

- Tranzystory N-MOSFET Umax=80V, Imax=300A, P=375W, RDS=1.2mOhm , obudowa SMD HSOF-8 – sztuk 137

 

 1. Kod CPV: 38412000-6 Termometry, 31712300-3 Obwody drukowane, 31712350-8 Tranzystory
 2. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

III. POZOSTAŁE WYMAGANIA:

 1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu - 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia;
 2. Termin ważności oferty – min. do 29.02.2020;
 3. Termin płatności - min. 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury;
 4. Wybrany Dostawca będzie zobowiązany do zapewnienia dostaw systemów zgodnie z następującym harmonogramem:
 • 10 szt. czujników temperatury NTC 10k, 137 tranzystorów - MOSFET Umax=80V, Imax=300A, P=375W, RDS=1.2mOhm , obudowa SMD HSOF-8 – dostawa w miesiącu październiku 2019

 

Zamówienia będą składane partiami w terminie związania umową, a faktury będą płacone za każdą partię osobno.

 

W przypadku braku informacji o powyższych wymaganiach z części III. na ofercie, Zamawiający przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 2. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim lub języku angielskim.
 3. Oferta musi:
 • Zawierać dane kontaktowe Oferenta.
 • Posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty).
 • Zawierać, co najmniej cenę netto (w przypadku cen podanych w walutach obcych, w celów porównania ofert, zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu oceny ofert).
 • Zawierać opis produktu (np. nazwa, numer katalogowy, itp.). Zamawiający wymaga, aby Oferent potwierdził całkowitą zgodność oferowanego produktu/produktów z każdym z punktów zamieszczonego w zapytaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (umieszczając odpowiedni opis na ofercie lub dołączając odpowiednią dokumentację o ile wszystkie wymagane informacje nie są dostępne w katalogu internetowym Oferenta/Producenta).
 • Zawierać wszystkie wymagane załączniki, wskazane w części IV (o ile są wymagane).
 • Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 02/10/2018

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
 • złożenie oferty w terminie;
 • przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części V;
 • zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
 1. Kryterium oceny ofert:
 • Cena 100%
 1. Sposób dokonywania oceny:
 • Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania.

W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający wezwie Dostawców do ponownego przedstawienia cen.

Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):

 • najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;
 • najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;
 • pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia. Zamówienia będą składane partiami.

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin składania ofert: 10.2018 r.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu.
 3. Oferta wraz z załącznikami (o ile są wymagane) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected], kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź w terminie podanym w pkt. 1, część VIII.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, informując jednocześnie mailowo Oferenta, co do treści poprawki.
 7. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:

 http://www.bto.pl

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający poinformuje niezwłocznie po jej wyłonieniu na swojej stronie internetowej: http://www.bto.pl

 

 1. ZAWARCIE UMOWY

Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przesłania wzoru umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są mało istotne i nie wpływają na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.:
 • występuje niepełna zgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia (np. czystość, postać, ilość itd.);
 • występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym zawartych w części III.
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty przekraczają wyznaczony w zapytaniu termin dostawy, a wydłużenie terminu dostawy nie wpływa na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium wskazane w pkt.2 w części VI.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, zakupu jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Dodatkowych informacji udziela p. Agnieszka Rosińska pod adresem email: [email protected]

 

* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

ZAŁĄCZNIKI

Formularz SIWZ  (link do pliku:  zapytanie ofertowe elektronika.pdf)

WYBÓR OFERTY

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu do zapytania ofertowego 6/10/2018.

 

WYBÓR OFERTY (link do pliku: wybor oferty 6_10_2018.pdf)Zapytanie ofertowe nr 1/12/2017

( dotyczy zamówienia usługi badawczej )


ZAMAWIAJĄCY

BTO Sp z o.o 90-341 Łódź ul. Fabryczna 25 NIP: 7261016110

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu znacząco ulepszonego wyrobu. Projekt dotyczy opracowania zaawansowanego system zarządzania energią cieplną w pakietach akumulatorów litowych.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wykonanie usługi zgodnie ze SIWZ zawartymi w załączniku nazwanym „Formularz SIWZ”

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: [email protected], poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: BTO SP z o.o 90-341 Łódź ul. Fabryczna 25 do dnia 08.12.2017 do godziny 16.00,
 2. Ocena ofert zostanie  dokonana  w dniu 09.12.2017, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem bto.pl
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: bto.pl

OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów zgodnie z procedurą opisaną w SWIZ.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bto.pl .

 

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dariusz Bogdański pod numerem telefonu 509513440  oraz adresem email:[email protected]

 

ZAŁĄCZNIKI

        

Formularz SIWZ  (link do pliku: zapytanie ofertowe BTO_BON.pdf)

 

WYBÓR OFERTY

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu do zapytania ofertowego 1/12/2017.

 

WYBÓR OFERTY (link do pliku: wybor oferty BTO_BON.pdf)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI POSTĘPOWANIA

na zapytanie ofertowe z dnia 07.07.2017

na zakup usług badawczych

Wyniki oferty: (Link do pliku: wybor_oferty.pdf)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 07.07.2017

na zakup usług badawczych

1.     Nazwa Zamawiającego

 

BTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 1. Fabryczna 25, 90-341 Łódź

2.    Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, w związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii nowej generacji systemu akumulatorowego Eco B-Pack (Ecological Battery Pack system” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania: I.2.: Inwestycje Przedsiębiorstw w badania i innowacje, Podziałania: I.2.2.: Projekty B+R przedsiębiorstw współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

3.     Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: usługa badawcza polegająca na opracowaniu założeń do modelu fizycznego łącznika hybrydowego, zamodelowanie łącznika hybrydowego, obliczenia rezystancji w zależności od konfiguracji materiałów oraz zmian rezystancji w funkcji temperatury pracy łącznika – 1 szt.

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia.

 

 1. Opracowanie i uruchomienie systemu pomiarowego 22-kanałowego rejestratora z wykorzystaniem układu akwizycji Keysight 34972A lub układu równoważnego.
 2. Badanie zmienności parametrów fizycznych łącznika w rzeczywistych warunkach pracy w zmiennym środowisku klimatycznym (w komorze klimatycznej) w celu opracowania modelu behawioralnego łącznika. Przewidywany zakres zmian temperatury w komorze klimatycznej od -40°C do +70°C.
 3. Opracowanie procedury obliczenia rezystancji w zależności w funkcji temperatury na postawie pomiarów parametrów fizycznych łącznika hybrydowego
 4. Analiza statystyczna wyników pomiaru rezystancji łącznika hybrydowego, wyznaczenie niepewności wyniku pomiaru, pomiary porównawcze.
 5. Opracowanie systemu pomiarowego do badania charakterystyk łączników pod obciążeniem, parametry systemu pomiarowego wynikają z parametrów technicznych dostarczonej aparatury przez Zamawiającego.
 6. Wykonanie pomiarów rezystancji niskostratnego łącznika hybrydowego IN-SITU, obróbka wyników oraz pomiary przy zmiennej temperaturze za pomocą kamery termowizyjnej.
 7. Opracowanie modelu behawioralnego niskostratnego łącznika hybrydowego jako elementu łącznika pomiędzy ogniwami i pakietami pakietów Eco B-Pack.

Uwaga: Pod pojęciem modelu behawioralnego rozumie się zależności zmian rezystancji łącznika w funkcji temperatury wynikającej z obciążenia podczas pracy pakietów (ładowanie/rozładowanie w warunkach zbliżonych do stałego obciążenia).

 

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi badawcze, 73110000-6

 

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

 

4.     Termin realizacji zamówienia 

 1. Okres realizacji zamówienia: maksymalnie do 31.03.2019 roku
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

5.     Miejsce realizacji zamówienia

 1. Miejsce realizacji zamówienia uzależnione od potrzeb Zamawiającego, w tym siedziba Zamawiającego.

6.     Podstawy wykluczenia

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 3. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
 4. pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
 5. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteria oceny ofert:
 • Cena – waga punktowa 100pkt. ( 100%)

Sposób przyznawania punktacji :

Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru: P = Cn / Cof b x 100%, gdzie:

P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę

Cn – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)

Cof b. – cena oferty badanej

 

 1. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „cena” . Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Punkty będą liczone z  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
 3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć     umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
 4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

9.  Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową)
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć: .
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy 90-341 Łódź ul. Fabryczna 25 lub mailem na adres: [email protected]
 2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

10.  Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 17.07.2017 do godziny 16.00
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 1. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Dariusz Bogdański [email protected] tel. 509513440
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

11. Warunki zmiany umowy

 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 2. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
 3. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
 4. zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT);
 5. przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy;
 6. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia;
 7. Zamawiającemu przysługuje również możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.

12.  Wykaz załączników

 

 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

 

 
Przedłużamy okres składania wniosków do 30.11.2016 r. na nabór kadr do realizacji projektu na stanowiska:

1. Kierownik naukowy projektu -załącznik
2. Konstruktor -załącznik

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami. 


Wyniki z dnia 24.10.2016

Ogłoszenie wyników postępowania na zakup sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego w trybie zapytania o cenę z dnia 17.10.2016.

Zestawienie wybranych ofert zamieszczamy w załączniku PDF tutaj.

Uwagi:

• W zakresie zapytania o dostawę kamery termowizyjnej postępowanie zostaje wstrzymane do momentu sprawdzenia czy zaoferowany sprzęt spełnia praktyczne wymagania pytającego,

• W zakresie zapytania o dostawę „Analizatora mechanicznych parametrów zgrzewu” nie przedstawiono żadnej oferty w zakresie budżetu przeznaczonego na zakup.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/10/2016

( dotyczy zakupu sprzętu technicznego )

ZAMAWIAJĄCY

BTO Sp z o.o 90-341 Łódź ul. Fabryczna 25 NIP: 7261016110

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu technicznego zgodnego ze SIWZ zawartych w załączniku nazwanym „SIWZ”

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

       Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20.12.2016 r

OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu nazwanym „SIWZ” w odpowiednich rubrykach tj. „Oferowany produkt” oraz „Oferowana cena netto”

            Oferta powinna być także uzupełniona o:

            - nazwę firmy,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - Imię, nazwisko i telefon osoby sporządzającej ofertę,

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: [email protected], poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: BTO SP z o.o 90-341 Łódź ul. Fabryczna 25 do dnia 21.10.2016 do godziny 16.00,
 2. Ocena ofert zostanie  dokonana  w dniu 24.10.2016 a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.bto.net.pl
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bto.net.pl

OCENA OFERT

        Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100%

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bto.net.pl oraz poczty elektronicznej,

 DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dariusz Bogdański pod numerem telefonu 509513440  oraz adresem email:[email protected]

 ZAŁĄCZNIKI

        Formularz SIWZ

Newsletter
Dodaj swój adres e-mail do naszego newslettera
Kontakt

BTO Sp. z o.o.
Fabryczna 25 
90-341 Łódź 
tel: +48 42 672 42 02
e-mail: [email protected]

Odwiedź nas

MiStral e-sklep PRO PLUS v. 2.35.10 © Mistral e-Sklep B2C, MS Systems - Mistral Systemy Internetowe 2023