Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korszystając ze sklepu https://www.bto.pl:443/ wyrażasz zgodnę na wykorzystywanie plików cookies.

Rozumiem Polityka prywatności
Trwa ładowanie

Filtrujx

 • Baner
 • Baner
 • Baner
 • Baner

Dotacje unijne BTO

               aaaaaaaaaa   BTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

realizuje projekt pt.

 

„Opracowanie skalowalnego systemu akumulatorowego nowej generacji /EXERGY PACK/ (EP)”

 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R IUSER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu akumulatorowego nowej generacji EP przeznaczonego dla skalowalnych zasobników energii i układów zasilania w motoryzacji.

 

Efektem projektu będzie technologia skalowalnego systemu akumulatorowego nowej generacji EP charakteryzującego się nowością w skali międzynarodowej w kontekście posiadanych przez niego nowych cech oraz funkcjonalności względem produktów konkurencyjnych.

 

 

Wartość kosztów kwalifikowanych: 5 051 021,47 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 825 529,32 zł

 BTO Sp. z o.o.

 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Zaawansowany system zarządzania energią cieplną w pakietach akumulatorów litowych

 

Celem projektu jest otrzymanie ulepszonego pakietu akumulatorów z systemem zarządzania cieplnego.

Projekt polega na opracowaniu znacząco ulepszonego wyrobu. Produktem bazowym jest pakiet akumulatorowy produkowany przez "BTO Sp z o.o." stosowany m.in. w skuterach elektrycznych i wózkach inwalidzkich. Ulepszony pakiet, przy zachowaniu parametrów elektrycznych i dotychczasowej funkcjonalności będzie gotowym produktem do zastosowań we wspomnianych pojazdach małogabarytowych. Drugim kluczowym obszarem zastosowań ulepszonych pakietów jest wykorzystanie ich jako komponenty modułowe do integracji w znacznie większych zasobnikach energii dedykowanych między innymi dla pojazdów elektrycznych i systemów zasilania awaryjnego.

 

Wartość projektu:                                   477 650.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:            310 880.00 PLN

                                                                                               aaaaaaaaaa                                                      Informacje o składaniu ofert:


ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 15.11.2019

 ZAMAWIAJACY:

BTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fabryczna 25
90-341 Łódź


OPIS ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów niezbędnych do realizacji badań przemysłowych, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

 1. Maty ekranujące z powłoką klejącą

Mata ekranująca zakłócenia do zastosowań jako mata tłumiąca zakłócenia elektromagnetyczne w paśmie częstotliwości radiowych (RF) do 10GHz,

Ilość: 44 szt. arkuszy o powierzchni łącznej nie mniejszej niż 2,5m2

 

Parametry techniczne:

- przenikalność magnetyczna względna powyżej 1MHz nie mniej niż 130

- wymiary gabarytowe arkusza nie mniejsze niż 20x10cm

- grubość warstwy nie więcej niż 0,2mm

- powłoka klejąca jednostronna

- znamionowy zakres pracy mat nie mniejszy niż -40C+105C

- współczynnik przewodzenia ciepła nie gorszy niż 0.2 W/mK

 

Kod CPV: 31731000-9 Artykuły elektrotechniczne 1. Tranzystory bipolarne

Tranzystory bipolarne NPN na pasmo częstotliwości radiowych (RF) obejmujące 866MHz.

Ilość: 18 sztuk.

 

Parametry techniczne:

- tranzystor NPN

- napięcie kolektor baza maks. 36V,

- napięcie kolektor emiter nie mniej niż 18V

- prąd znamionowy kolektora nie mniej niż 7.5A

- maks. moc rozpraszana nie więcej niż 70W

- zakres częstotliwości nie mniejszy niż 810-870MHz

- moc wyjściowa nie mniej niż 20W

 

Kod CPV: 31712355-3 Tranzystory bipolarne Darlingtona lub o częstotliwości radiowej (RF)

 

 1. Moduły radiowe na pasmo radiowe ISM 868MHz

Moduły Tranceiverów częstotliwości radiowych (RF) w paśmie 868MHz

Ilość: 18 szt.

 

Parametry techniczne:

- częstotliwość bazowa 868.3MHz

- szerokość pasma 3dB nie więcej niż 140kHz

- typ modulacji LoRa lub FSK

- interfejs komunikacji przewodowej UART z prędkością 115200bitów/sec

- czułość odbiornika nie mniej niż 126dBm

- napięcie zasilania modułu od. 2.3V do 3.6V

- moc nadajnika nie więcej niż 20mW

- pobór prąd w odbiorze nie więcej niż 1mA,

- zintegrowana antena

 

Kod CPV: 31712114-2 Zintegrowane obwody elektroniczne

 

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy technologii, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy, itp. należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

 

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych  powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 9 grudnia 2019 r.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
 1. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba zamawiającego

 

OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów zgodnie z procedurą opisaną w formularzu zamówienia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bto.pl .

 

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dariusz Bogdański pod numerem telefonu 509513440  oraz adresem email:oferty@bto.pl

 

ZAŁĄCZNIKI    

Formularz zgłoszeń  (link do pliku: zapytanie ofertowe.pdf)ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 03.07.2019

 ZAMAWIAJACY:

BTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Fabryczna 25
90-341 Łódź


OPIS ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów do badań – 1 zestaw, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

Materiały do badań – 1 zestaw:

 1. Holder plastikowy, niepalny do ogniw Li-Ion 18650 lub do ogniw równoważnych, w konfiguracji 4x2 (dwa rzędy po 4 ogniwa) - 680 sztuk
 2. Ogniwo wysokoprądowe Li-Ion 18650 INR18650M26 lub ogniwo o równoważnych parametrach – 1300 sztuk
 3. Ogniwo wysokoprądowe Li-Ion 18650 INR18650-35E lub ogniwo o równoważnych parametrach – 240 sztuk
 4. Łącznik hybrydowy do ogniw 18650 (lub do ogniw równoważnych) w konfiguracji 2x8 (dwa rzędy po 8 ogniw) pasujący do holderów z punktu 1 niniejszej specyfikacji - 260 sztuk

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 22 lipca 2019 r.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów zgodnie z procedurą opisaną w formularzu zamówienia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bto.pl .

 

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dariusz Bogdański pod numerem telefonu 509513440  oraz adresem email:oferty@bto.pl

 

ZAŁĄCZNIKI    

Formularz zgłoszeń  (link do pliku: zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe nr 1/12/2017

( dotyczy zamówienia usługi badawczej )


ZAMAWIAJĄCY

BTO Sp z o.o 90-341 Łódź ul. Fabryczna 25 NIP: 7261016110

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu znacząco ulepszonego wyrobu. Projekt dotyczy opracowania zaawansowanego system zarządzania energią cieplną w pakietach akumulatorów litowych.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wykonanie usługi zgodnie ze SIWZ zawartymi w załączniku nazwanym „Formularz SIWZ”

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: office@bto.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: BTO SP z o.o 90-341 Łódź ul. Fabryczna 25 do dnia 08.12.2017 do godziny 16.00,
 2. Ocena ofert zostanie  dokonana  w dniu 09.12.2017, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem bto.pl
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: bto.pl

OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów zgodnie z procedurą opisaną w SWIZ.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bto.pl .

 

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dariusz Bogdański pod numerem telefonu 509513440  oraz adresem email:office@bto.pl

 

ZAŁĄCZNIKI

        

Formularz SIWZ  (link do pliku: zapytanie ofertowe BTO_BON.pdf)

 

WYBÓR OFERTY

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu do zapytania ofertowego 1/12/2017.

 

WYBÓR OFERTY (link do pliku: wybor oferty BTO_BON.pdf)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI POSTĘPOWANIA

na zapytanie ofertowe z dnia 07.07.2017

na zakup usług badawczych

Wyniki oferty: (Link do pliku: wybor_oferty.pdf)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 07.07.2017

na zakup usług badawczych

1.     Nazwa Zamawiającego

 

BTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 1. Fabryczna 25, 90-341 Łódź

2.    Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, w związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii nowej generacji systemu akumulatorowego Eco B-Pack (Ecological Battery Pack system” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania: I.2.: Inwestycje Przedsiębiorstw w badania i innowacje, Podziałania: I.2.2.: Projekty B+R przedsiębiorstw współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

3.     Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: usługa badawcza polegająca na opracowaniu założeń do modelu fizycznego łącznika hybrydowego, zamodelowanie łącznika hybrydowego, obliczenia rezystancji w zależności od konfiguracji materiałów oraz zmian rezystancji w funkcji temperatury pracy łącznika – 1 szt.

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia.

 

 1. Opracowanie i uruchomienie systemu pomiarowego 22-kanałowego rejestratora z wykorzystaniem układu akwizycji Keysight 34972A lub układu równoważnego.
 2. Badanie zmienności parametrów fizycznych łącznika w rzeczywistych warunkach pracy w zmiennym środowisku klimatycznym (w komorze klimatycznej) w celu opracowania modelu behawioralnego łącznika. Przewidywany zakres zmian temperatury w komorze klimatycznej od -40°C do +70°C.
 3. Opracowanie procedury obliczenia rezystancji w zależności w funkcji temperatury na postawie pomiarów parametrów fizycznych łącznika hybrydowego
 4. Analiza statystyczna wyników pomiaru rezystancji łącznika hybrydowego, wyznaczenie niepewności wyniku pomiaru, pomiary porównawcze.
 5. Opracowanie systemu pomiarowego do badania charakterystyk łączników pod obciążeniem, parametry systemu pomiarowego wynikają z parametrów technicznych dostarczonej aparatury przez Zamawiającego.
 6. Wykonanie pomiarów rezystancji niskostratnego łącznika hybrydowego IN-SITU, obróbka wyników oraz pomiary przy zmiennej temperaturze za pomocą kamery termowizyjnej.
 7. Opracowanie modelu behawioralnego niskostratnego łącznika hybrydowego jako elementu łącznika pomiędzy ogniwami i pakietami pakietów Eco B-Pack.

Uwaga: Pod pojęciem modelu behawioralnego rozumie się zależności zmian rezystancji łącznika w funkcji temperatury wynikającej z obciążenia podczas pracy pakietów (ładowanie/rozładowanie w warunkach zbliżonych do stałego obciążenia).

 

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi badawcze, 73110000-6

 

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

 

4.     Termin realizacji zamówienia 

 1. Okres realizacji zamówienia: maksymalnie do 31.03.2019 roku
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

5.     Miejsce realizacji zamówienia

 1. Miejsce realizacji zamówienia uzależnione od potrzeb Zamawiającego, w tym siedziba Zamawiającego.

6.     Podstawy wykluczenia

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 3. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
 4. pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
 5. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteria oceny ofert:
 • Cena – waga punktowa 100pkt. ( 100%)

Sposób przyznawania punktacji :

Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru: P = Cn / Cof b x 100%, gdzie:

P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę

Cn – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)

Cof b. – cena oferty badanej

 

 1. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „cena” . Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Punkty będą liczone z  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
 3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć     umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
 4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

9.  Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową)
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć: .
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy 90-341 Łódź ul. Fabryczna 25 lub mailem na adres: ofertyRPO2016@bto.pl
 2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

10.  Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 17.07.2017 do godziny 16.00
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 1. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Dariusz Bogdański bogdanski@bto.pl tel. 509513440
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

11. Warunki zmiany umowy

 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 2. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
 3. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
 4. zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT);
 5. przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy;
 6. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia;
 7. Zamawiającemu przysługuje również możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.

12.  Wykaz załączników

 

 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

 

 
Przedłużamy okres składania wniosków do 30.11.2016 r. na nabór kadr do realizacji projektu na stanowiska:

1. Kierownik naukowy projektu -załącznik
2. Konstruktor -załącznik

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami. 


Wyniki z dnia 24.10.2016

Ogłoszenie wyników postępowania na zakup sprzętu pomiarowego i laboratoryjnego w trybie zapytania o cenę z dnia 17.10.2016.

Zestawienie wybranych ofert zamieszczamy w załączniku PDF tutaj.

Uwagi:

• W zakresie zapytania o dostawę kamery termowizyjnej postępowanie zostaje wstrzymane do momentu sprawdzenia czy zaoferowany sprzęt spełnia praktyczne wymagania pytającego,

• W zakresie zapytania o dostawę „Analizatora mechanicznych parametrów zgrzewu” nie przedstawiono żadnej oferty w zakresie budżetu przeznaczonego na zakup.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/10/2016

( dotyczy zakupu sprzętu technicznego )

ZAMAWIAJĄCY

BTO Sp z o.o 90-341 Łódź ul. Fabryczna 25 NIP: 7261016110

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu technicznego zgodnego ze SIWZ zawartych w załączniku nazwanym „SIWZ”

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

       Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20.12.2016 r

OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu nazwanym „SIWZ” w odpowiednich rubrykach tj. „Oferowany produkt” oraz „Oferowana cena netto”

            Oferta powinna być także uzupełniona o:

            - nazwę firmy,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - Imię, nazwisko i telefon osoby sporządzającej ofertę,

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ofertyRPO2016@bto.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: BTO SP z o.o 90-341 Łódź ul. Fabryczna 25 do dnia 21.10.2016 do godziny 16.00,
 2. Ocena ofert zostanie  dokonana  w dniu 24.10.2016 a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.bto.net.pl
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bto.net.pl

OCENA OFERT

        Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100%

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bto.net.pl oraz poczty elektronicznej,

 DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dariusz Bogdański pod numerem telefonu 509513440  oraz adresem email:ofertyRPO2016@bto.pl

 ZAŁĄCZNIKI

        Formularz SIWZ

Newsletter
Dodaj swój adres e-mail do naszego newslettera
Kontakt

BTO Sp. z o.o.
Fabryczna 25 
90-341 Łódź 
tel: +48 42 672 42 02 
e-mail: office@bto.pl


www.bto.net.pl
www.pakietyakumulatorow.pl

Odwiedź nas

MiStral e-sklep PRO PLUS v. 2.26.2 © Mistral e-Sklep B2C, MS Systems - Mistral Systemy Internetowe 2019

Zawartość koszyka (0)

Do zapłaty:
0,00 PLN